Новите изисквания за осъществяване на електронна търговия след измененията в Закона за защита на потребителите

Последно обновяване: 10 октомври 2014
На 25.07.2014 г. влязоха в сила измененията в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), с които се установиха нови правила и изисквания, приложими към електронните магазини в България в изпълнение на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2011 г.

В изпълнение на новите изисквания GombaShop™ вече разполага с нов образец на общите условия в платформата, които са изцяло съобразени с нормативната уредба и са подготвени съобразно Насоките за общи условия за електронни магазини, приети от Комисията за защита на потребителите и Българската уеб асоциация.

Новите правила за електронната търговия са насочени основно към следното:

Допълнителни изисквания за предоставяне на информация от електронните магазини в процеса на сключване на договорите с потребителите, като например:

  • крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
  • условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките;
  • когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване;
  • когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ;
  • когато не е предвидено право на отказ, търговецът уведомява потребителя, че няма право на отказ или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
  • напомняне за наличието на законова гаранция;
Предвидена е възможност част от задължителната информация да бъде предоставена чрез посочени в закона стандартни указания, публикувани на сайта на търговеца.

Въвежда се и изискване бутонът за извършване на поръчката да има недвусмислен смисъл, че потребителите поемат задължение за заплащане на съответната сума.

Неизпълнението на горните изисквания води до необвързаност на потребителя от договора, сключен с електронния магазин.

След сключването на договора, електронният магазин следва да го потвърди на потребителя на траен носител в рамките на разумен срок след сключване му или най-късно в момента на доставка на стоките. Потвърждението от страна на търговеца трябва да съдържа цялата информация изискуема от закона, освен ако е била предоставена на потребителя на траен носител преди сключването на договора. 

Изисквания към правото на отказ от договора

Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е увеличено от 7 на 14 дни. В този смисъл, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на 1) допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и 2) разходите за връщане на стоките.

За упражняването на правото на отказ от договора, търговецът предоставя на потребителите и стандартен формуляр по образец, предвиден в закона. След получаване на отказа от договора, търговецът трябва да потвърди получаването му на потребителя.

Установен е и 14-дневен срок, в който търговецът е задължен да възстанови сумите, платени от потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които могат да бъдат прехвърлени на потребителя са тези за обратната доставка на стоката до търговеца.

Други изисквания

При използването на платежни системи за реализиране на покупки от потребителите на електронния магазин се забранява начисляването от страна на търговците на такси, дължими от потребителите за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство. Съответно, ако се използва телефонна линия за контакт с потребителя във връзка с вече сключен договор, цената на телефонната услуга не следва да включва допълнителна такса.

Относно подписването на общите условия

Известни неясноти създаваше доскоро изискването на чл. 147а от ЗЗП общите условия да бъдат подписани представени подписани от търговеца на потребителя, който също от своя страна трябва да ги подпише, за да имат действие спрямо него. Разбира се, буквалното отнасяне на това правило към електронната търговия съществено би затруднило сключването на сделки с електронните търговци, поради което Българската уеб асоциация поиска от Комисията за защита на потребителите тълкувание на тези правила и в частност дали същите са относими към сделките, сключвани от разстояние, каквито са в електронната търговия.

В отговор на запитването на БУА, КЗП отговаря, че в електронната търговия общите изисквания за подписване на общите условия на хартиен носител не се прилагат и е достатъчно да се получи съгласие на потребителите по електронен път.

За изпълнението на новите изисквания към електронната търговия в България електроните търговци трябва да извършат съответните промени в общите си условия, които регулират отношенията им с потребителите и изменения в интерфейса на сайта си, които да осигурят предоставянето на задължителната информация в процеса на сключване на договорите с потребителите.

Николай Кискинов
Адвокат и Секретар по правните въпроси на Българската уеб асоциация