ОБЩИ УСЛОВИЯ

На кампания "интегрирай new pay и вземи 250 лв.", провеждана в периода 22.11.2021 г. - 19.12.2021 г.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Кампанията „ИНТЕГРИРАЙ NEW PAY И ВЗЕМИ 250 ЛВ. БОНУС ЗА БИЗНЕС ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН” е „Гомба“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 202438316, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 84, ап. офис 1, („Организатор“). Организаторът е собственик на платформата GombaShop™, с електронна страница: https://www.gombashop.bg/, която предлага на своите клиенти възможността да ползват напълно функционалeн и работещ онлайн магазин.

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на „Ню Пей“ АД, вписано в Търговския регистър и регитъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206470432, със седалище и адрес на управление: град София, район Триадица, п.к. 1000, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 3, („Партньор”)

1.3. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на Организатора https://www.gombashop.bg/.

1.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://www.gombashop.bg/.

1.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://www.gombashop.bg/, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора


2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 22.11.2021 г. до 19.12.2021 г., вкл.

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет портала на Организатора https://www.gombashop.bg/.


3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Всяко лице, което в периода от 22.11.2021 г. до 19.12.2021 г. закупи едногодишен абонамент за Бизнес или Професионален план от платформата на Организатора GombaShop™ и в шестмесечен срок от датата на покупката интергрира приложението за плащане на Партньора New Pay, ще получи бонус в размер на 250 лева.

3.2. Сумата по т.3.1 се заплаща в срок до 14 дни от датата на интегриране на New Pay. Сумата се заплаща по посочена от участника банкова сметка.

3.3. Всяко лице, изпълнило правилата на настоящите Общи условия, може да участва само веднъж в Кампанията и да получи само веднъж сумата по т.3.1.

3.4. Правото за получаване на сумата по т.3.1 не може да се прехвърля на трети лица.


4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията имат право да участват всички юридически лица и Еднолични търговци, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.


5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не интегрират приложението New Pay в посочения срок или възпрепядстват и не окажат съдействие за получаването на сумата по т.3.1.

5.2. Със закупуването на абонаментния план на Организатора и интегрирането на приложението New Pay в описания срок, участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.